E-Office SaraburiNfeการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ

แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
1. แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)
2. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบประเมินครู กศน.ตำบล)
3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบประเมินครู อาสาฯ)
4. แบบประเมินพนักงานราชการเฉพาะตำแหน่ง
5. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานตำแหน่งบรรณารักษ์ (แบบประเมินพนักงานราชการตำแหน่งบรรณารักษ์)
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล (หน้าปกเพิ่มเติม ครู กศน. ตำบล)
7. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. (หน้าปกเพิ่มเติม ครูอาสา)

facebook ศน.