[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี
 
 
                    เดิมศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสระบุรี  ประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ เดือนมีนาคม  พ.ศ.2537  ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรีในปัจจุบัน  และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551
 
                    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี  ตั้งอยู่ที่ 238/1  ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ 18000  โทรศัพท์  0-3621-2715  e-mail  MS@sara.nfe.go.th


เอกลักษณ์

           "ร่วมมือเครือข่าย"

อัตลักษณ์

           "จิตสำนึกสาธารณะ"

ปรัชญา
 
            ความรู้หลากหลาย  มุ่งหมายชุมชน  เน้นคนคิดเป็น
 
 
วิสัยทัศน์
 
            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสระบุรี มุ่งเน้นส่งเสริมให้องค์กรเครือข่าย จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวางทั่วถึง เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
พันธกิจ
 
            1. จัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียนในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในด้าน
                    - การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
                    - การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
                    - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
                    - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
                    - การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            2. จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเติมปัญญาให้สังคม
            3. พัฒนารูปแบบและส่งเสริมการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
            4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามแนวการปฏิรูประบบราชการและปฏิรูปการศึกษา โดยนำเอาหลักการธรรมาภิบาลมาใช้


เข้าชม : 1224
 
 
กศน.อำเภอเมืองสระบุรี
๒๓๘/๑  ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี  18000
โทรศัพท์/โทรสาร  0-3621-2715 
ms@sara.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี