[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ประวัติความเป็นมา
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้จัดตั้งปี พ.ศ.2537
ตามประกาศของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการโดยใช้งบห้องสมุด
ประชาชนอำเภอเสาไห้ เป็นศูนย์การจัดตั้งการศึกษาและกิจกรรม ต่อมาได้สร้างอาคาร
เอกเทศของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้เมื่อปี
พ.ศ.2538 โดยงบบริจาคจากประชาชนและห้างร้านในการก่อสร้างเป็น กศน.อำเภอ
เสาไห้ มาจนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้ 13 ปี
 
 
 
 
 
 
 

 

ทำเนียบผู้บริหาร

1. ฉัฐนันท์  ฉันทกุล                 พ.ศ. 2537 - 2548
2. นางสาวสุวรรณา  ธนุคามิน    พ.ศ. 2548 - 2549
3. นายวิระ  บุญประสิทธิ์           พ.ศ. 2549 - 2554
   4. นายสรรชัย  อดิการกุล          พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 

1. ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้

 

2. ที่ตั้ง/การติดต่อ  เลขที่ 54  หมู่ 1  ตำบลสวนดอกไม้  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี  18160 

    โทรศัพท์  0-3633-2038
 

3. สังกัด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี

  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
 

                4.1 ประวัติสถานศึกษา

 

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้  จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2537  และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสาไห้  เมื่อวันที่ 4  มีนาคม  2551

 

                4.2 อาณาเขต

 

                                ทิศเหนือ                               ติดต่อกับพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอพระพุทธบาท

 

                                ทิศใต้                                      ติดต่อกับพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอหนองแซง

 

                                ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเมือง

 

                                ทิศตะวันตก                          ติดต่อกับพื้นที่อำเภอบ้านหมอ อำเภอพระพุทธบาท

 

                                                                                และอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

                4.3 สภาพชุมชน

 

       ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นหนึ่งใน  13  อำเภอ  ของจังหวัดสระบุรี   พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม    เหมาะกับการทำเกษตรกรรม การเพาะปลูกทั่วไป  มีเนินเขาเล็ก ๆ แห่ง  สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ      8 - 10 เมตร  มีแม่น้ำสำคัญ   สาย คือ แม่น้ำป่าสัก  และมีคลองส่งน้ำของกรมชลประทานส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร

 

                                อำเภอเสาไห้  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสระบุรี และอยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานคร ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดสระบุรี ประมาณ  8  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 118 ตารางกิโลเมตร

 

                                ลักษณะภูมิอากาศ  โดยทั่วไปอากาศค่อนข้างร้อนเช่นเดียวกับอำเภออื่นในจังหวัดในเขตภาคกลางมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมของทุกปี           

 

                  4.3.1 แม่น้ำ และแหล่งน้ำสำคัญ

 

     แม่น้ำป่าสักไหลมาจากต้นน้ำที่บ้านสักงา หมู่ที่ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ไหลผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์  ลพบุรี สระบุรี ที่อำเภอวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก อำเภอเมือง และอำเภอเสาไห้ แล้วไหลมารวมกับแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหาร

 

                  4.3.2  การคมนาคม

 

                             อำเภอเสาไห้  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสระบุรี ประมาณ กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 110 กิโลเมตร  อำเภอเสาไห้ มีเส้นทางคมนาคม เส้นทาง  คือ

 

4.3.2.1 ทางหลวงจังหวัด

 

                                        สายที่ 1  ถนนสายพิชัยรณรงค์สงคราม สระบุรี ท่าหลวง

 

                                        สายที่ 2  ถนนสายพัฒนพงศ์  สระบุรี  -  ท่าลาน

 

                                        สายที่ ถนนสายดาวเรือง – ปากบาง

 

                           4.3.2.2  ทางหลวงชนบท มี 5 สาย คือ

 

                                        สายที่ 1  แยกโคกกระพี้

 

                                        สายที่ 2  แยกบ้านโคกเสลา

 

                                        สายที่ 3  แยกบ้านพระยาทด

 

                                        สายที่ 4  แยกบ้านหนองไม้เหลี่ยม

 

                                        สายที่ 5  แยกบ้านเขาดิน

 

                          4.3.2.3  ทางรถไฟ

                       สถานีรถไฟบ้านป๊อกแป๊ก ตั้งอยู่เขตเทศบาลป๊อกแป๊ก  ตำบลหนองโน อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี  สามารถใช้เดินทางมาอำเภอเสาไห้ได้  

 

            4.3.2.4  ทางแม่น้ำป่าสัก

                       สามารถใช้เดินทางโดยเรือเป็นพาหนะล่องตามแม่น้ำป่าสักไปยังอำเภอเมืองสระบุรี และตามหมู่บ้านต่าง ๆ แต่ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยมใช้เส้นทางนี้

 

                          4.3.2.5 การบริหารและการปกครอง

                    ประชากร อำเภอเสาไห้  มีจำนวนประชากร รวม  31,245 คน 

                    -  ชาย  15,066  คน        -  หญิง 16,179  คน

                    -  ประชากรแฝงประมาณ  22,580  คน

 

                          4.3.2.6  การปกครอง

                                       การปกครองส่วนภูมิภาค  มี  12 ตำบล  102 หมู่บ้าน  ดังนี้

                                       1.  ตำบลเสาไห้                      มี    7     หมู่บ้าน

                                       2.  ตำบลสวนดอกไม้            มี  11      หมู่บ้าน

                                       3.  ตำบลเมืองเก่า                   มี    9     หมู่บ้าน

                                       4.  ตำบลม่วงงาม                   มี    8     หมู่บ้าน

                                       5.  ตำบลเริงราง                     มี    7     หมู่บ้าน

                                       6.  ตำบลบ้านยาง                   มี   14    หมู่บ้าน

                                       7.  ตำบลต้นตาล                     มี     8    หมู่บ้าน

                                       8.  ตำบลพระยาทด                มี    7     หมู่บ้าน

                                       9.  ตำบลท่าช้าง                      มี    8     หมู่บ้าน

                                     10. ตำบลงิ้วงาม                      มี    6     หมู่บ้าน

                                         11. ตำบลศาลารีไทย               มี    5     หมู่บ้าน

                                          12. ตำบลหัวปลวก                  มี   12    หมู่บ้าน

 

                          4.3.2.7  การปกครองการบริหารส่วนท้องถิ่น  แยกเป็น เทศบาล  6  แห่ง  คือ

                         1)  เทศบาลตำบลเสาไห้

                                               2)  เทศบาลตำบลสวนดอกไม้

                         3)  เทศบาลตำบลบ้านยาง

                         4)  เทศบาลตำบลเมืองเก่า

                        5)  เทศบาลตำบลต้นตาล  พระยาทด

                         6)  เทศบาลตำบลหัวปลวก                      

 

                           4.3.2.8  องค์การบริหารส่วนตำบล   4  แห่ง   คือ

                                        1)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

                                        2)  องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม

                                        3)  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

                                        4)  องค์การบริหารส่วนตำบลเริงราง

 

                          4.3.2.9.  สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

 

                                        -  สภาพทางเศรษฐกิจ

                                           ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ทำนา  ปลูกพืชไร่  ทำสวน และปลูกพืชผักสวนครัว

 

                                        -  สภาพทางสังคม

                                           อำเภอเสาไห้  จัดอยู่ในสภาพชุมชนชนบท เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  และมีที่พักปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตามริมแม่น้ำป่าสัก

                                           1)  ด้านการศึกษา  มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต โรงเรียนระดับอนุบาล  ประถมศึกษา  รัฐบาล  18  แห่ง  เอกชน  แห่ง  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  2  แห่ง

                     2)  ด้านศาสนา   มีวัด จำนวน 30  แห่ง

 

                                           3)  ด้านวัฒนธรรม ประเพณี   อำเภอเสาไห้ มีขนบธรรมเนียมประเพณี  สืบทอดมาจากภาคเหนือ  โดยเฉพาะประเพณีไท ยวน และประเพณีที่จัดตามวันสำคัญทางศาสนา

 
   4.3.2.10  การสาธารณสุข และสาธารณูปโภค

              -  สถานพยาบาลในพื้นที่อำเภอเสาไห้

 

                                            1) โรงพยาบาลของทางราชการ                            1  แห่ง

 

                                            2)  สาธารณสุขอำเภอ                                           1  แห่ง

 

                                            3)  สถานีอนามัยประจำตำบล                             13  แห่ง

 

                                            4)  คลินิก เอกชน                                                 2  แห่ง

 

                                      -  การสื่อสาร

 

                                              1)  ที่ทำการไปรษณีย์                                         1  แห่ง

 

                                              2)  ชุมสายโทรศัพท์                                           1  แห่ง

 

                                             3)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                    1  แห่ง

 

                                             4)  การประปาภูมิภาค                                          2  แห่ง

 
 

                         4.3.2.11  สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว

 

                                       1)  ศาลเจ้าแม่นางตะเคียนวัดสูงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านของชาวอำเภอเสาไห้  และยังคงได้รับการสักการะจากผู้เชื่อถือ ศรัทธามาโดยตลอด และเป็นต้นประวัติของอำเภอเสาไห้

 

                                      2)  ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหประดิษฐาราม   เดิมชื่อวัดไผ่จ้อก้อ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7  ตำบลสวนดอกไม้  ทางฝั่งทิศใต้ของแม่น้ำป่าสัก เป็นพระอารามหลวง ที่รัชกาลที่ 4  ทรงสถาปนา  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถสวยงามมาก แสดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรม ประเพณี วรรณคดี และเหตุการณ์   ในอดีต ซึ่งกรมศิลปากรได้บูรณะไว้

 

                                      3)  ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทบุรี   ตั้งอยู่ตำบลเมืองเก่า เป็นภาพเขียนพุทธประวัติและเทพชุมนุม

 

                        4) วัดเขาแก้ววรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาล ทางฝั่งทิศเหนือของแม่น้ำป่าสัก

 

                                      5) พระพุทธรูปทองคำวัดพะเยาว์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ตำบลศาลารีไทย

 

                                      6) ศูนย์วัฒนธรรมไท ยวน ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาล

 

                          4.3.2.12  ผลิตภัณฑ์ และสินค้าพื้นเมือง

                   1)  ขนมกง  หมู่ที่ ตำบลต้นตาล ทำจากถั่วเหลืองนึ่งกวนด้วยกะทิ และน้ำตาลทราย

 

                                         2)  ข้าวสารเสาไห้  มีชื่อเสียงมานาน มาจากสายพันธ์เจ๊กเชย และเหลืองทอง

 

                                         3)  ผ้าทอต้นตาล  เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล 

 

                                         4)  ผ้าทอตำบลท่าช้าง เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีทอผ้าตำบลท่าช้าง หมู่ 2

 

                                         5)  จักสานผักตบชวา  ตำบลเมืองเก่า

 

                                         6)  กระยาสารท ตำบลบ้านยาง

 

          เข้าชม : 517
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสระบุรี
ตำบลเสาไห้  อำเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรีโทรศัพท์036-332038   
โทรสาร 036-332038 
sh@sara.nfe.go.th 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี