[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                                ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค ได้รับการจัดตั้งตามความในมาตรา๒๕ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๓๔ ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.๒๕๓๑ ข้อ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ โดยการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ จำนวน ๗๘๙ แห่ง ทั่วประเทศ

                   ในระยะแรก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค ยังไม่มีอาคารสถานที่ได้อาศัยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองแค ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียน มีคำสั่งแต่งตั้งย้ายข้าราชการ ให้นางสาวสิรี  หุ่นเจริญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแค ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๗ ต่อมา นายวสันต์  รัชชวงษ์ ได้ของบประมาณของกรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่าอาคารพาณิชย์ เป็นอาคารสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกับการบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมกับการบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียน ของ ศบอ.หนองแค

                   ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองแค ได้เปลี่ยนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กรมการศึกษานอกโรงเรียน เปลี่ยนเป็น สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑  เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑

 

ที่ตั้ง/การติดต่อ

                    กศน.อำเภอหนองแค  เลขที่ ๕/๒  ตำบล หนองแค อำเภอ หนองแค จังหวัด สระบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๘๑๔๐  โทรศัพท์ ๐-๓๖๓๗๑-๘๖๓ โทรสาร ๐-๓๖๓๘-๐๕๔๗  

WebSite https://sites.google.com/a/sara.nfe.go.th/nk/

 

สังกัด  

                    สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี

            สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการเข้าชม : 428
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองแค
ตำบลหนองแค  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี   โทรศัพท์ 036-371863
โทรสาร  036-380547  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี