สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรแกนนำการฝึกอบรมผู้บังคับหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566 – 2570)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ

Read more

สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร “การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 พฤศจิกายน

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นวิทยากรแกนนำการฝึกอบรมผู้บังคับหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1

วันที่ 25,26 และ 29

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กศจ.สระบุรี ครั้งที่๑๐/๒๕๖๔

นายชัยธวัฒน์ กีระนัน

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประธานการประชุม ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more

นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน

Read more