งบทดลองประจำเดือน ต.ค.62-ก.ย.63

งบทดลองเดือนตุลาคม 2562                        วันที่ 1 พ.ย.  2562

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562                 วันที่ 2 ธ.ค.  2562

งบทดลองเดือนธันวาคม 2562                       วันที่ 2 ม.ค.  2563

งบทดลองเดือนมกราคม 2563                       วันที่ 3 ก.พ.  2563

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563                    วันที่ 3 มี.ค.  2563

งบทดลองเดือนมีนาคม 2563                         วันที่ 1 เม.ย.  2563

งบทดลองเดือนเมษายน 2563                       วันที่ 5 พ.ค.  2563

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563                   วันที่ 1 มิ.ย.  2563

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563                      วันที่ 2 ก.ค.  2563

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563                    วันที่ 3 ส.ค.  2563

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563                      วันที่ 1 ก.ย.  2563

งบทดลองเดือนกันยายน 2563                      วันที่ 6 ต.ค.  2563