ประวัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

ประวัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
พ.ศ.2513 ได้รับการจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่5เคลื่อนที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานีมาตั้งและเปิดสอนที่จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ.2516  ย้ายมาจากจังหวัดปราจีนบุรีมาเปิดสอนที่โรงเรียนช่างไม้ (เดิม) จังหวัดนครนายกและได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 “
พ.ศ. 2518  เคลื่อนย้ายจากจังหวัดนครนายก มาเปิดสอนที่วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมกับแยกสาขามาเปิดสอนที่
อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี ใช้สถานที่สอนชั่วคราวดังนี้
– โรงอาหารกรมนักเรียนนายสิบทหารม้าโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี
– โรงประกอบอาหารวัดทองพุ่มพวง
– โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
พ.ศ. 2525 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น ” ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2525
พ.ศ. 2551 ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ได้รับการประกาศจัดตั้ง
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เป็น ” สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี”
หรือเรียกย่อว่า ”สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี” มีฐานะ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงาน กศน.
และเป็นหน่วยงานการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
และมีอำนาจหน้าที่บริหารการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภายในจังหวัดในส่วนภูมิภาคสังกัด
สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ที่อยู่ปัจจุบัน

ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา ถนนพหลโยธิน ตัดกับถนนพิชัยรณรงค์สงคราม เลขที่ 238 ถนนพหลโยธิน
ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร  0-3622-1328, โทรสาร 0-3621-1031

เว็ปไซท์ http://sara.nfe.go.th

บริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วย อาคาร 4 หลัง บนเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา

อาคาร 1 ได้แก่ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าฯวไลยอลงกรณ์
อาคาร 2 ได้แก่ อาคารวิชาชีพ (ใช้เป็นสำนักงานและห้องเรียน กศนอำเภอเมือง)
อาคาร 3 ได้แก่ อาคารวิชาชีพ (ใช้เป็นสำนักงานและห้องเรียน กศนอำเภอเมือง)
อาคาร 4 ได้แก่ อาคารห้องสมุดประชาชนจังหวัดและสำนักงาน จ.สระบุรี