งบทดลองประจำเดือน ต.ค.63-ก.ย.64

งบทดลองเดือนตุลาคม 2563                                วันที่  2 พ.ย.  2563

งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563                         วันที่  1 ธ.ค.  2563

งบทดลองเดือนธันวาคม 2563                              วันที่  4 ม.ค.  2564

งบทดลองเดือนมกราคม 2564                              วันที่  1 ก.พ.  2564

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2564                           วันที่  1 มี.ค.  2564

งบทดลองเดือนมีนาคม 2564                                วันที่  1 เม.ย.  2564

งบทดลองเดือนเมษายน 2564                              วันที่  3 พ.ค.  2564

งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2564                           วันที่  1 มิ.ย.  2564

งบทดลองเดือนมิถุนายน 2564                              วันที่  1 ก.ค.  2564

งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2564                           วันที่  2 ส.ค.  2564

งบทดลองเดือนสิงหาคม 2564                             วันที่  1 ก.ย.  2564

งบทดลองเดือนกันยายน 2564                             วันที่  5 ต.ค.  2564