ข้อตกลงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2

ข้อตกลงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รอบที่ 2
(ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564)

1.ปก ผู้บริหารสถานศึกษา
2.ผู้บริหารสถานศึกษา

1.ปก ครู
2.ครู แบบฟอร์มข้อตกลงการ

1.ปกบรรณารักษ์
2.บรรณารักษ์