ชื่อ - นามสกุล :นางสาวลัดดาวัลย์ เลิศเพ็ญเมธา
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
หน้าที่หลัก :ผู้บังคับบัญชา บริหาร กำกับดูแล
ที่อยู่ :238/2 ถนนพหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
Telephone :036-313723
Email :sara@sara.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร