ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุภาพันธ์ุ ทองพยงค์
ตำแหน่ง :นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานสารสนเทศ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ข้าราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม :