[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
กศน.อำเภอ
กศน.เมืองสระบุรี
กศน.ดอนพุด
กศน.เฉลิมพระเกียรติ
กศน.พระพุทธบาท
กศน.วิหารแดง
กศน.หนองโดน
กศน.หนองแซง
กศน.แก่งคอย
กศน.บ้านหมอ
กศน.วังม่วง
กศน.เสาไห้
กศน.มวกเหล็ก
กศน.หนองแค
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 5 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
เว็บลิงก์ภายนอก
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เข้าชม : 608    จำนวนการดาวน์โหลด : 22 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้วิจัย               นางจิตตรา  พิกุลทอง
ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียน               บรบือวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  26
ปีการศึกษา           2553


บทคัดย่อ


 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อนักเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะการอ่านทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และจดจำเรื่องราวได้  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน    การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   1)   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธีSQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่  2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   26   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553    จำนวน 45  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2  จำนวน 7  แผน   แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม  14  ชั่วโมง    2)  แบบฝึกทักษะ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ    4)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้แบบฝึกทักษะ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ   (Rating Scale)    จำนวน  20  ข้อ
 ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
  1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   82.65/ 81.28   
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   มีค่าเท่ากับ   0.5489  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  54.89 
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่เรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด
 โดยสรุป   การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการ ใช้แบบฝึกทักษะ  ช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้   จึงควรสนับสนุนให้ครูภาษาไทยนำวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่าน จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน และส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 23:05:28
  ข้อความ :

     Air Max 95 Kyrie Irving Shoes Ralph Lauren Sale Clearance UK Yeezy Shoes Christian Louboutin Michael Kors Canada Adidas Yeezy Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Air Max 90 Air Max 2018 NMD R1 Yeezy Boost 350 Adidas Yeezy Nike Vapormax New Jordans 2018 Birkenstock Outlet Michael Kors Canada Birkenstock Sandals Goyard Handbags Adidas Outlet Online Jordan 11 For Sale Nike Outlet Fenty Puma Michael Kors Canada Pandora Charms Outlet Stephen Curry Shoes Nike Huarache Pandora Charms Air Jordans Pandora Jewelry Ultra Boost Adidas Michael Kors Bags Soccer Cleats On Sale Birkenstock Sandals For Women Birkenstock Shoes Ralph Lauren Outlet


โดย : James    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 เสาร์์ ที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08:49:45
  ข้อความ :

     Pandora Bracelet UK Valentine Outlet Yeezy boost Moncler Outlet Pandora UK Adidas NMD Michael Kors Outlet Online Polo Ralph Lauren Kyrie 4 Pandora Jewelry 70% off Clearance North Face Outlet Online Kyrie 3 Timberland Boots For Men Vans Outlet KD 10 Shoes Jimmy Choo Shoes The North Face Jackets Pandora Ring Tory Burch Outlet Ralph Lauren Polo Canada Goose Outlet Harden shoes Timberland Boots For Women Coach Handbags Ugg UK Ralph Lauren Outlet Online Kyrie 3 Shoes Adidas NMD Ralph Lauren polo Shirts Pandora Rings Official Site Pandora Official Site KD 10


โดย : Sherlyn    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 จันทร์ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 00:29:02
  ข้อความ :

     Tory Burch Outlet Online Valentino Shoes Coach Outlet Online Timberland Boots For Women Pandora Jewelry Timberland Boots For Women KD 10 Shoes Pandora Ring Adidas NMD R1 Pandora Jewelry Moncler Jackets North Face Outlet Online Kyrie 4 Pandora Jewelry 70% off Clearance Ralph Lauren Polo Ralph Lauren polo Shirts Kyrie 3 Canada Goose UK The North Face Jackets Nike KD 10 Jimmy Choo Outlet Harden vol 1 Ralph Lauren Polo Adidas Yeezy NMD Adidas Pandora Bracelet UK Nike Kyrie 3 Ugg Boots Pandora Ring Ralph Lauren Outlet Online Michael Kors Outlet Online Vans Shoes


โดย : Charles    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 ศุกร์์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10:52:03
  ข้อความ :

     Pandora Charms Valentino Polo Ralph Lauren Outlet Online Longchamp Bags Clarks Shoes Pandora Jewelry Official Site James Harden shoes Lebron 15 Kate Spade Outlet Vans Nike Cortez Coach Outlet Under Armour Outlet Skechers UK Nike Air Max 2018 Kate Spade Outlet Online Yeezy boost 350 v2 Ultra Boost Birkenstock Kyrie Irving Shoes Nike Vapor Max Michael Kors Outlet Online Ralph Lauren Outlet Curry 4 Jordan 11 Space Jam Red Bottom Shoes For Women Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Outlet Pandora Outlet Lebron 15 Pandora Jewelry Curry 4 Michael Kors Outlet Coach Outlet Longchamp Outlet Sale Kyrie 3 Spinners Fidget Nike Air More Uptempo Yeezy 350 V2 Boost Adidas Shoes Rihanna Puma Slides Yeezy Shoes


โดย : Sarah    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 ศุกร์์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12:11:00
  ข้อความ :

     Birkenstock Shoes For Men Birkenstock Outlet Fenty Puma Air Max 90 Nike Vapormax Pandora Air Max 95 Pandora Charms Sale Clearance Goyard Bags Michael Kors Canada Outlet NMD R1 Yeezy Shoes Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Adidas Outlet Michael Kors Adidas Yeezy Jordan 11 Ralph Lauren Sale Clearance UK New Jordans Adidas Yeezy V2 Ultra Boost Louboutin Shoes Ralph Lauren Outlet Soccer Cleats On Sale Yeezy 350 Boost Nike Outlet Nike Huarache Michael Kors Canada Birkenstock Air Jordans Air Max 2018 Kyrie Irving Shoes Michael Kors Canada Birkenstock Sandals Stephen Curry Shoes Pandora Jewelry


โดย : James    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 6 อาทิตย์ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08:10:38
  ข้อความ :

     Yeezys Adidas Yeezy Pandora Ring Pandora Jewelry Coach Outlet Adidas NMD North Face Outlet Harden vol 1 Air Max Shoes Kevin Durant Shoes KD 10 Louboutin Shoes Pandora Jewelry Official Site Louboutin Shoes Longchamp Handbags Pandora Charm Ralph Lauren Outlet Pandora Rings Adidas NMD Womens Jordan 11 Red Jimmy Choo Shoes Timberlad Boots Red Bottoms Louboutin Shoes Vans Outlet Store North Face Jackets Adidas Shoes Pandora Bracelets Air Force 1 Nike Shoes Air Max Timberland Boots Timberland Boots Moncler UK Jordan Retro 11 Moncler UK Lebron Shoes Ralph Lauren Pandora Charms Tory Burch Outlet Online Christian Louboutin Shoes Ralph Lauren Polo Nike KD 10 Kyrie 4 Yeezy Beluga 2.0 Kyrie 3 Shoes Valentino Adidas Outlet Air Max 90 Kyrie 3 Puma Shoes Nike Outlet Store Pandora Charms Pandora Canada Pandora Jewelry


โดย : Marc    ไอพี : 110.89.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 7 ศุกร์์ ที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10:25:33
  ข้อความ :

     Jordan 11 Kyrie Irving Shoes Air Max 95 Yeezy Adidas NMD Nike Huarache Birkenstock Sandals For Men Kate Spade Outlet Adidas Shoes Ralph Lauren Outlet Online Nike Cortez Jordan 11 Space Jam Pandora Charms Harden vol 1 Pandora Kate Spade New York Outlet Curry 4 Shoes Ultra Boost Uncaged Spinners Fidget Yeezy Boost 350 V2 Blue Tint Nike Air Max 90 Ultra Nike Outlet Polo Ralph Lauren Outlet Under Armour Nike Vapormax Skechers Shoes Kyrie 3 Shoes Lebron 15 New Jordans Yeezy Boost 350 V2 Pandora Longchamp Outlet Curry 4 Ralph Lauren Sale Clearance UK Ralph Lauren Outlet Adidas Yeezy Shoes Soccer Shoes Birkenstock Shoes Clarks Shoes For Women Air Max 2018 Ralph Lauren Outlet Goyard Handbags Nike Vapormax Longchamp Birkenstock Outlet Red Bottom Shoes For Women Pandora Charms Outlet Pandora Charms Lebron 15 Ghost Louboutin Shoes Birkenstock Polo Ralph Lauren Outlet Online Pandora Jewelry Fenty Puma Air Max 2018 Michael Kors Canada Store Coach Outlet Fenty Puma Slides Vans Shoes Nike Uptempo Yeezys Shoes Adidas Outlet Adidas Yeezy Boost 350 Air Jordans Stephen Curry Shoes Coach Factory Outlet Michael Kors Adidas Ultra Boost Adidas Yeezy


โดย : Lisa    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 8 ศุกร์์ ที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 03:22:48
  ข้อความ :

     Lebron Shoes Christian Louboutin Shoes Pandora Rings Valentino Pandora Jewelry Air Max 90 Tory Burch Outlet Pandora Jewelry Official Site Pandora Official Site James Harden shoes Kyrie 3 Puma Shoes For Women Adidas Shoes Jimmy Choo Outlet Adidas Outlet Pandora Charms Moncler UK Louboutin Shoes Air Max Yeezy Pandora Rings Air Max Yeezy Beluga Adidas NMD Longchamp Handbags Pandora Jewelry 70% off Clearance Ralph Lauren Coach Outlet Online KD Shoes Adidas NMD R1 Yeezy boost 350 v2 North Face Jackets Ralph Lauren Jordan 11 Red Jordan Retro 11 Christian Louboutin Shoes Moncler Outlet Nike Air Force 1 Pandora Bracelet Nike Shoes North Face Outlet Ralph Lauren Outlet Nike Outlet Timberlad Shoes Timberland Boots For Men Kyrie 4 Red Bottom Shoes Pandora Charm Pandora Timberland Boots For Women KD Shoes Louboutin Shoes Vans Outlet Kyrie 3 Shoes KD 10


โดย : Rebecca    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 9 ศุกร์์ ที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:27:25
  ข้อความ :

     Valentino Shoes Vans Shoes Pandora Charm KD Shoes Air Force 1 Louboutin Shoes Ralph Lauren Outlet Online Kyrie 4 Louboutin Heels Air Max Timberland Boots Yeezy Pandora Jewelry North Face Jackets Adidas Outlet Nike Shoes For Women Christian Louboutin Shoes Pandora Jewelry 70% Off Clearance Pandora Pandora Jewelry Moncler Outlet Nike Kyrie 3 Tory Burch Ralph Lauren Red Bottom Shoes Ralph Lauren Timberland Boots For Men Nike Outlet Louboutin Shoes Lebrons Shoes North Face Outlet Puma Shoes Air Max Pandora Charms Longchamp Handbags Adidas Shoes Jimmy Choo Shoes Nike Kyrie 3 Red Jordan 11 Pandora Bracelet Adidas NMD Jordan Retro 11 Timberlad Shoes Pandora Ring Yeezy Beluga Adidas NMD Pandora Coach Outlet Air Max 90 Pas Cher Pandora Rings Yeezy boost 350 v2 James Harden shoes Moncler Nike KD Shoes KD 10


โดย : Ike    ไอพี : 216.169.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 10 เสาร์์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 12:49:45
  ข้อความ :

     Pandora Jewelry Official Site Puma Shoes North Face Outlet Moncler Adidas NMD Louboutin Shoes Adidas Outlet Harden vol 1 Kyrie 3 Yeezy boost 350 v2 Yeezy Boost 350 V2 Beluga 2.0 Pandora Charm Vans Shoes Air Max Timberlad Shoes KD 10 Lebron Shoes Nike Outlet Pandora Jimmy Choo Shoes Tory Burch Outlet Pandora Bracelet Valentino Shoes Christian Louboutin Shoes Kyrie 4 Pandora Rings Pandora Jewelry Official Site Ralph Lauren Jordan 11 Red Nike Air Force 1 Pandora Ring Adidas Sneakers Timberland Boots Ralph Lauren Outlet Ralph Lauren Pandora Jewelry Jordan 11 Kyrie 3 Pandora Charms Red Bottom Shoes Moncler Air Max 90 Air Max KD 10 Adidas NMD Timberland Boots For Women Longchamp Handbags Christian Louboutin Shoes Coach Outlet Online Louboutin Shoes Pandora Jewelry Canada Nike Shoes North Face Jackets Yeezy Shoes Kevin Durant Shoes


โดย : Teresa    ไอพี : 216.169.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>ชื่อ/Email :
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ damrongchai1037@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป