ชื่อ - นามสกุล :นางสาวอัญญาณี พรมมา
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :งานแผนงานฯและงบประมาณ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานแผนงานฯและงบประมาณ