ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศศิธร พงษ์ไทยพันธ์
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :งานการเงินและบัญชี
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงินและบัญชี