ชื่อ - นามสกุล :นายสากล บุญสะอาด
ตำแหน่ง :หัวหน้าหมวดรถยนต์
หน้าที่หลัก :พนักงานขับรถยนต์ และยานพาหนะ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ายานพาหนะ