ชื่อ - นามสกุล :นางชริยา คงสมพงษ์
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :นิเทศงาน กศน. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานประกันคุณภาพ
ที่อยู่ :สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
Telephone :036-221328
Email :chariyakp@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์