ชื่อ - นามสกุล :นางพจนีย์ ถึกสถิตย์
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่พัสดุ
หน้าที่หลัก :การจัดหาพัสดุตามระเบียบทางราชการ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : การจัดหาพัสดุตามระเบียบทางราชการ