ชื่อ - นามสกุล :นายณัฐพงศ์ ตึกแสวง
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :นิเทศงานกศน. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-313723
Email :sara03@sara.nfe.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : ลูกจ้างประจำ
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์
กลุ่ม / แผนก : เจ้าหน้าที่
หน้าที่ในกลุ่ม : ศึกษานิเทศก์