ชื่อ - นามสกุล :นางยุพา บุณยเกียรติ
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :งานธุรการ และสารบรรณ
ที่อยู่ :สนง.กศน.จ.สระบุรี
Telephone :036-221328
Email :
กลุ่ม / แผนก : พนักงานราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ