สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข และ ครู ค หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce

วันที่ 5 มีนาคม 2561

Read more

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 22 มกราคม 256

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more