:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอหนองแค กศน.อำเภอหนองแค ยกเลิก | ยกเลิก
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  การอนุมัติไปราชการ และให้ข้าราชการครูรักษาการในตำแหน่ง สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | -
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  การเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนงสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 8
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอแก่งคอย | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวังม่วง | -
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอวิหารแดง | -
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองแซง | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | -
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอมวกเหล็ก | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | -
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง กศน.อำเภอดอนพุด | 1
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  ส่งข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กศน.อำเภอวิหารแดง สารบรรณกลาง | -
14 ธ.ค. 60 ทั่วไป  ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน กศน.อำเภอวิหารแดง ยกเลิก | ยกเลิก
13 ธ.ค. 60 ทั่วไป  แบบแจ้งรายชื่อ ศส.ปชต กศน.อำเภอหนองโดน สารบรรณกลาง | -
13 ธ.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลการจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”พ.ศ.๒๕๖๐ กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | -
13 ธ.ค. 60 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS๖๐ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
12 ธ.ค. 60 ทั่วไป  เกณฑ์การประเมิน สำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 12
12 ธ.ค. 60 ทั่วไป  รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ธ.ค. 60 ทั่วไป  การสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
12 ธ.ค. 60 ทั่วไป  ติดตามการสำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย(MOU) สารบรรณกลาง 11 แห่ง | 11
12 ธ.ค. 60 ด่วนมาก  ขอความร่วมมือในการเผยแพร่สัญญาประชาคมความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
10 ธ.ค. 60 ทั่วไป  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง กศน.อำเภอหนองแค สารบรรณกลาง | -
8 ธ.ค. 60 ทั่วไป  ส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกรรมการ ศส.ปชต.หลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1
8 ธ.ค. 60 ด่วนที่สุด  สงบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
6 ธ.ค. 60 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรฯ ในวันที่ 7 ธค. 60 เวลา 10.00 น. สารบรรณกลาง กศน.อำเภอหนองโดน | 1
6 ธ.ค. 60 ทั่วไป  ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคลากรฯ ในวันที่ 7 ธค. 60 เวลา 10.00 น. สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเสาไห้ | 1