:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง | รับ
24 มี.ค. 61 ทั่วไป  การจัดงานวีนรักการอ่าน ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 1
24 มี.ค. 61 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 61 (งบผลผลิตที่ 5) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 1
23 มี.ค. 61 ด่วน  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | -
22 มี.ค. 61 ทั่วไป  การาจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัดสระบุรี สารบรรณกลาง กศน.อำเภอเมือง | 1
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขอสนง.กศน.(เพิ่มเติม) สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  ติดตามการจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลผอยชุมชนฯ สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 3
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  ติดตามการจัดส่งแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลผอยชุมชนฯ สารบรรณกลาง ยกเลิก | ยกเลิก
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญร่วมเป็กรรมการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ฯ สารบรรณกลาง 3 แห่ง | 3
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  แบบสอบถามเพื่อพัฒนาเการเขียนแผนงานการจัดการศึกษาระดับภาค สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  การจัดทำหนังสือราชการ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
21 มี.ค. 61 ทั่วไป  การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศฯ สารบรรณกลาง 6 แห่ง | 6
21 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอให้แจ้งรายละเอียดการรับ- จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 มี.ค. 61 ทั่วไป  แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน กศน.อำเภอเสาไห้ สารบรรณกลาง | 1
20 มี.ค. 61 ทั่วไป  แนวทางปฏฺิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
20 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  การรายงานผลการดำเนินงานตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 มี.ค. 61 ทั่วไป  แนวปฏิบัติการขอมีวิทยฐานะฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 มี.ค. 61 ทั่วไป  การคัดเลือกนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  แม่บ้านมหาดไทย ร่วมใจลดปริมาณและคัดแยกขยะฯ สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
19 มี.ค. 61 ทั่วไป  อนุมัติโครงการ Smart ONIE ฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอบ้านหมอ | 1
19 มี.ค. 61 ทั่วไป  การทำสัญญจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | -
16 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน " จังหวัดสะอาด " กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
16 มี.ค. 61 ด่วนมาก  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอดอนพุด สารบรรณกลาง | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  การจัดงานวันรักการอ่าน ประจำปี 2561 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ขอความร่วมมือสำรวจเด็กตกหล่น ปีการศึกษา 2560 สารบรรณกลาง 13 แห่ง | 13
15 มี.ค. 61 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการร่วมฯ สารบรรณกลาง กศน.อำเภอพระพุทธบาท | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการเข้าประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอบ้านหมอ สารบรรณกลาง | 1
15 มี.ค. 61 ทั่วไป  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กศน.อำเภอมวกเหล็ก สารบรรณกลาง | 1