โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขับเคลื่อนแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 26 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขับเคลื่อนแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ้งหวัดสระบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 –

Read more

“วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นายวรการ หาญลคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง”

วันที่ 25 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นายวรการ

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขับเคลื่อนแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 24 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และขับเคลื่อนแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จ้งหวัดสระบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2566 ณ

Read more

“สภากาแฟ” ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายคณิน ทองเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรีร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ” ครั้งที่ 9/2566 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอมืองสระบุรี

Read more

ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ จ่าสิบตรีพรณรงค์ สิทธิ์ขวา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองโดน

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นางนงรัตน์

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี

Read more

นิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้านิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ 1. สกร.อำเภอวิหารแดง ณ สนามสอบโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน

Read more

นิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมคณะนิเทศ ฯ สกร.จังหวัดสระบุรี เข้านิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Read more

นิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้านิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ 1. สกร.อำเภอเมืองสระบุรี ณ สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 2.

Read more

นิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้านิเทศ ฯ และเยี่ยมสนามสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของ 1. สกร.อำเภอมวกเหล็ก ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

Read more