การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษานอกระบบ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ผ่านระบบออนไลน์

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ 6

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่

Read more

ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ร่วมให้การต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร

Read more

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565)

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565 (ประจำเดือน ธันวาคม 2565) ณ

Read more

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในการประชุมครั้งนี้ นายผล ดำธรรม

Read more

ร่วมพิธีว่างพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖

วันที่ 25 พฤสจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีว่างพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในสถานศึกษา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2565. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมตะแบกนา ชั้น 2 (ฝั่งทางรถไฟ) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และ เจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธ์ศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580) ระหว่างวันที่

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน กีฬา “กศน.เกมส์” ครั้งที่ 6 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ในการหารือแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกัน โดยมี นายวราวุธ

Read more