ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (Moe Safety Center) และการแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนนโยบาย ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (Moe Safety Center) และการแก้ปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน. ผ่านระบบวีดีทัศทางไกล (Zoom Cloud Meeting)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *