ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาผู้ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้กับผู้บริหาร/สถานศึกษา ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาคร กิ่งจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *