นิเทศและติดตามการดำเนินงานของงานบริหารทั่วไป งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง)

วันที่ 14 กันยายน 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานของงานบริหารทั่วไป งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี (ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง) ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *