ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ)

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) โดยมีนางกษมา แสนอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยงานด้านการศึกษาและพัฒนาเด็ก ที่อยู่ในวัยเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยการช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาและภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) การอ่านออกเขียนได้รวมถึงการพัฒนาทางอารมณ์ สังคม คุณธรรมจริยธรรม และการดูแลปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *