การประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 9 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมตะแบกนา (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดสระบุรี จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *