อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ให้ข้าราชการและบุคลากรได้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการใช้งาน Data.go.th เพื่อจัดทำข้อมูลของหน่วยงานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเปิดเผยได้ และประชาชนผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเป็นผู้นำในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และการใช้งาน Data.go.th ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ทันที ซึ่งจัดโดยสำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี
องค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้ประสบความสำเร็จ คือ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลเพื่อสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานภาครัฐ การให้บริการประชาชน รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งมิติการกำหนดและการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากข้อมูล จากความสำคัญดังกล่าว พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 17 จึงบัญญัติ “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *