ต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่การตรวจราชการที่ 1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่การตรวจราชการที่ 1 ที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ภาคเรียนที่1/2565 และนโยบายเร่งด่วน ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี โดยได้ติดตามในประเด็น
1. การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนหลังเปิดภาคเรียน
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid 19) ในสถานศึกษา
3. โครงการความปลอดภัย (MOE Safty Center)
4. โครงการพาน้องกลับมาเรียน/กศน.ปักหมุด
จากรายงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และคณะผู้เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *