ประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ จ่าสิบตรีพรณรงค์ สิทธิ์ขวา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแซง

วันที่ 15 กันยายน 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ จ่าสิบตรีพรณรงค์ สิทธิ์ขวา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแซง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหนองแซง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *