การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นวิทยากร ในรายวิชาที่ 3.2 เทคนิคการเป็นวิทยากร และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา เขต 2 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *