นิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในรายวิชาลูกเสือ กศน.2 ระดับชั้น ม.ต้น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และคณะนิเทศ เข้านิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในรายวิชาลูกเสือ กศน.2 ระดับชั้น ม.ต้น ของ สกร. อำเภอเสาไห้ ต.บ้านยาง จ.สระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *