โครงการวันสตรีสากล และสมัชชาสตรีจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วม “โครงการวันสตรีสากล และสมัชชาสตรีจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังอำเภอเมืองสระบุรี ตำบลตระกรุด จังหวัดสระบุรี จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *