ร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดสระบุรี

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ บุคลากรรับผิดชอบด้านแผนงาน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570)ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *