สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพ.ศ. 2567

ในวันศุกรที่ 21 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมเป็น คณะทำงาน ตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีพ.ศ. 2567” ร่วมกับ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี ณ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *