รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ เป็นหน่วยงานความร่วมมือที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ภารกิจการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในทุกระดับ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ จากนาย ณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ณ ป้องประชุมชั้น 2 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *