เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิด โครงการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 148 คน โดยการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่า 49 ชั่วโมง
แบ่งออกเป็น 6 หมวดวิชา ดังนี้
หมวดที่ 1 วินัย คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน
หมวดที่ 4 การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
หมวดที่ 5 ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล
หมวดที่ 6 การเงินบัญชี พัสดุ การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โครงการ (เป็นหมวดที่เพิ่มเติม)
ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จะต้องมีเกณฑ์การประเมินผล ดังนี้
1. จำนวนชั่วโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด
2. การประเมินระหว่างการพัฒนา ในหมวด 1 – 6 ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *