ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 14 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำฐานข้อมูล และระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *