การประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2566

28 ตุลาคม 2565 นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรีได้มอบหมายให้นายสมจิตร กองสุข ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสระบุรีเข้าร่วมการประชุมชี้แจงจุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปี 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอร์ด จังหวัดจันทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *