ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี และ เจ้าหน้าที่ กลุ่มยุทธ์ศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระบุรี ระยะ 15 ปี (พ.ศ.2566-2580) ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *