ประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบนายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทใหม่เกี่ยวข้องทางการศึกษา แนวโน้มสถาณการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในอนาคต รวมถึงบริบทของพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดละบุรี โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธานในการประชุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *