การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 12-20 มิถุนายน 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวสุวคนธ์ แสงใสแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี และนางสาวรุ้งนภา พุฒซ้อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชบา ชั้น 2 สำนักงานคลังเขต1 ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *