“วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นายวรการ หาญลคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง”

วันที่ 25 กันยายน 2566
นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของ นายวรการ หาญลคร ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวิหารแดง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *