ประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี ร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสระบุรีวณิชชากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เพื่อหารือและพิจารณาการดำเนินกิจกรรมการเปิดรับสมัครตัวแทนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็น “ครู ก” หรือผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไทยประจำท้องถิ่น และการขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติโดยเฉพาะ3วิชาสำคัญ คือ วิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาศีลธรรมและจริยธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *