นิเทศการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง(การจัดการศึกษาต่อเนื่อง) กลุ่มอาชีพช่าง หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 35 ชั่วโมง

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวอุราพร เข็มพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ พร้อมคณะ เข้านิเทศการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง(การจัดการศึกษาต่อเนื่อง) กลุ่มอาชีพช่าง หลักสูตรช่างไฟฟ้าเบื้องต้น 35 ชั่วโมง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *