โครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. หลักสูตร Restful API With PHP & MySQL รุ่นที่ 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565
นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้ นายกันต์พจน์ มาศสถิตย์ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน. หลักสูตร Restful API With PHP & MySQL รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2565  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ เลขาธิการ กศน. ได้มอบหมายให้ นายกษิพัฒ ภูลังกา รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมี ดร.วรพงษ์ น่วมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของ กศน. ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กศน. ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ในอนาคตจะมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองและสำนักงาน กศน.ต้นสังกัด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสามิตร โกยม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *