ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวฤทัย สามารถ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรีมอบหมายให้นางสาวปวีณา นามรักษ์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนายกันต์พจน์ มาศสถิตย์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนในรูปแบบ Infographicและจัดทำวิดีโอผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ และหาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practise) รวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายกษิพัฒ ภูลังกา รักษาการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักงาน กศน. เป็นประธานรับฟังคำกล่าวรายงานจากนางศันสนีย์ ทาร่อน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *