นิเทศการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี ได้มอบหมายให้นายสุพจน์ มงคลพิชญรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ลงนิเทศการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน. อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *