การอบรมชี้แจงการดำเนนงานการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผผู้บริิหาร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรหรือไม่มีสัญชาติไทย

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 นายชัยธวัฒน์ กีระนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมการอบรมชี้แจงการดำเนนงานการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผผู้บริิหาร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฏรหรือไม่มีสัญชาติไทย ผ่านระบบ Microsoft Teams ได้รับเกียรติจากนายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูชาติสกุล ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *